Close

Statut SKLG Lwy Północy

S T A T U T
STOWARZYSZENIA KIBICÓW LECHII GDAŃSK
" L W Y   P Ó L N O C Y "

 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 
§ 1
Stowarzyszenie  "Lwy  Północy", w  dalszych  postanowieniach  statutu  zwane  "Stowarzyszeniem",  działa  na podstawie przepisów  ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989  r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U.  z 2001  r. Nr 79  poz. 855) oraz niniejszego statutu. 
 
§ 2
1.  Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
2.   Dla  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenie może  prowadzić  działalność  także  na  terenie  innych  państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3.  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 
§ 3
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia  swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związków stowarzyszeń, oraz zawierać  różnorodne porozumienia o współdziałaniu.
 
 
Rozdział 2
Cele i środki działania

 
§ 4
Cele Stowarzyszenia to:
1.  promowanie kultury fizycznej, sportu, turystyki i zdrowego trybu Życia,
2.    upowszechnianie  dostępu  do  obiektów  sportowych  oraz  działanie  na  rzecz  poprawy  ich  stanu  technicznego,
3.  upowszechnianie wiedzy na temat historii sportu i kibiców sportowych w Polsce i na świecie,
4.  pomoc kibicom Lechii Gdańsk znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
5.  poprawa ogólnego wizerunku kibiców gdańskiej Lechii.
6.   czynne uczestnictwo w życiu klubu piłkarskiego  „Lechia Gdańsk”, a w  razie potrzeby pomoc w pracach  związanych z klubem
7.  pomoc zawodnikom klubu Lechia Gdańsk, a w szczególności zawodnikom roczników młodzieżowych
 
§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.  organizowanie:
a.  zawodów,  imprez  sportowych,  rekreacyjnych  i  krajoznawczych  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  prowadzenie  zajęć  sportowych  ogólnorozwojowych  oraz  zatrudnianie  trenerów  różnych  dyscyplin  sportu,
b.  wyjazdów  zorganizowanych  grup  kibiców  na  imprezy  sportowe,  przy  zachowaniu  przewidzianych  prawem warunków dla tego rodzaju działalności,
c.  konferencji,  spotkań  i  seminariów  poświęconych  tematyce  sportowej  oraz  problematyce  ruchu  kibicowskiego,
d.  akcji  charytatywnych,  których  celem  jest  wspieranie  kibiców  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej, w tym w szczególności kibiców niepełnosprawnych,
2.  współpracę z innymi organizacjami realizującymi podobne cele statutowe,
3.  dbanie o porządek i bezpieczeństwo podczas zawodów sportowych z udziałem drużyny piłkarskiej Lechia  Gdańsk,
4.  kreowanie aktywnego dopingu dla drużyny piłkarskiej Lechii Gdańsk,
5.  organizowanie biura pomocy interwencyjnej dla kibiców,
6.  promowanie wolontariatu oraz zachęcanie do honorowego krwiodawstwa,
7.  akcje mające na celu zapobieganie patologiom społecznym,
8.  poszukiwanie sponsorów na remonty i przebudowę obiektów sportowych,
9.  kształtowanie postawy patriotycznej wśród kibiców Lechii
10.  inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 6
Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  według  ogólnych  zasad  określonych  w  odrębnych  przepisach.  Dochód  z  działalności  gospodarczej  Stowarzyszenia  służy  wyłącznie  realizacji  celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział 3
Członkowie - prawa i obowiązki

 
§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.  członków zwyczajnych,
2.  członków wspierających,
3.  członków honorowych.
 
§ 8
1.  Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  być  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
a.  akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia,
b.  przedstawi rekomendacje co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,
c.  złoży na ręce Zarządu deklarację członkowską na piśmie.
2. Małoletni poniżej 16 roku życia nie mogą być przyjmowani do Stowarzyszenia. Małoletni w wieku od 16 do  18  lat,  którzy mają ograniczoną  zdolność do  czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia  i  korzystać  z  czynnego  i  biernego  prawa  wyborczego,  z  tym  że  w  składzie  zarządu  stowarzyszenia  większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 
§ 9
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury uchwałą Zarządu.
 
§ 10
1.  Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia. Przysługuje mu bierne i czynne prawo  uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, jak również może:
a.  wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
b.  brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
c.  korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
2.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a.  brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
b.  dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
c.  przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d.  regularnego opłacania składek członkowskich.
 
§ 11
1.  Osoby prawne oraz osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia  woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2.  W tym samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3.  Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
4.  Członkowie  wspierający  mają  prawo  uczestniczyć  w  pracach  i  imprezach  organizowanych  przez  Stowarzyszenie oraz w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
5.  Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
 
§ 12
1.   Osoba  fizyczna,  która wniosła wybitny wkład w  rozwój gdańskiego  sportu,  klubu Lechia Gdańsk  lub w  szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia może stać się członkiem honorowym. 
2.    Nadanie  godności  członka  honorowego  następuje  przez  uchwałę  Walnego  Zebrania  Członków  na  wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3.   Członkowie  honorowi mają wszystkie  prawa  członka  zwyczajnego  oprócz  czynnego  i  biernego  prawa  wyborczego.
4.  Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 13
1.  Utrata członkostwa następuje wskutek:
a.  dobrowolnej  pisemnej  rezygnacji  złożonej  na  ręce  Zarządu,  po  uprzednim  uregulowaniu  składek  członkowskich i innych zobowiązań,
b.  śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
c.  skreślenia  z  listy  członków  z  powodu  niepłacenia  składek  członkowskich  lub  innych  zobowiązań  przez okres przekraczający 3 miesiące, 
d.  niewypełniania zobowiązań wynikających z §10 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia.
2.  O utracie członkostwa orzeka uchwałą Zarząd.

 
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

 
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1.  Walne Zebranie Członków,
2.  Zarząd Stowarzyszenia,
3.  Komisja Rewizyjna.
 
§ 15
1.  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 1 rok, a ich wyboru i powołania dokonuje  się  spośród  członków  zwyczajnych Stowarzyszenia w  głosowaniu  tajnym,  przy  obecności  co  najmniej  połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności nie większej niż  połowa uprawnionych do głosowania, przy następnym walnym zebraniu wybór władz może nastąpić przy  obecności mniejszej ilości członków niż połowa uprawnionych do głosowania.   
2.  Walne Zebranie ustala liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
3.  Do władz Stowarzyszenia wchodzi ustalona w trybie § 15 pkt. 2 liczba osób, które otrzymały największą  ilość głosów. 
 
§ 16
1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2.  W  Walnym  Zebraniu  Członków  biorą  udział  członkowie  zwyczajni  (z  głosem  stanowiącym)  oraz  członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście (z głosem doradczym). 
3.  Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 
§ 17
1.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a.  ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
d.  wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
e.  udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
f.  uchwalanie zmian statutu,
g.  uchwalanie budżetu,
h.  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  rozporządzania  majątkiem  Stowarzyszenia  i  zaciągania  zobowiązań,
i.  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
j.  podejmowanie  uchwał  w  innych  sprawach  wniesionych  pod  obrady,  we  wszystkich  sprawach  niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
2.  Odwołanie  członków  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  oraz  rozwiązanie  Stowarzyszenia  następuje  większością  kwalifikowaną  dwóch  trzecich  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 
§ 18
1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.  Walne Zebranie Członków  zwyczajne  jest  zwoływane przez Zarząd nie  rzadziej niż  raz  na dwanaście  miesięcy.  Informacje  o  jego  terminie  i  porządku  obrad  podaje  do  wiadomości  wszystkich  członków  Zarząd co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
3.  Walne Zebranie Członków nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie  Komisji Rewizyjnej  lub pisemny wniosek złożony na  ręce Zarządu co najmniej połowy  liczby członków  zwyczajnych Stowarzyszenia, przynajmniej na 14 dni przed jego odbyciem.
 
§ 19
1.  Zarząd  Stowarzyszenia  kieruje  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia  zgodnie  z  uchwałami  Walnego Zebrania Członków, przed którym ponosi odpowiedzialność.
2.  Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym prezesa i skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie.
3.  Pracami Zarządu kieruje prezes.
4.  Zarząd  zbiera  się  w  ustalonych  przez  siebie  terminach,  nie  rzadziej  jednak  niż  cztery  razy  w  roku.  Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 
§ 20
1.  Do kompetencji Zarządu należy:
a.  realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu,
b.  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c.  zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d.  uchwalanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz  wszystkich  innych  świadczeń  na  rzecz  Stowarzyszenia,
e.  przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
f.  dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, 
g.  kreatywne poszukiwanie nowych sposobów i form realizacji celów Stowarzyszenia,
h.  określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
i.  sporządzanie  oraz  ogłaszanie  merytorycznego  i  finansowego  sprawozdania  z  działalności  Stowarzyszenia,
j.  zatrudnianie pracowników,
k.  organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
2.  Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes oraz  osoba upoważniona przez Zarząd. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych oraz w sprawach  związanych  z  prowadzeniem  przez  Stowarzyszenie  działalności  gospodarczej  wymagana  jest  zgoda  prezesa i skarbnika. 
 
§ 21
1.  Komisja  Rewizyjna  powołana  jest  do  sprawowania  kontroli  nad  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia.
2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków; przewodniczący wybierany jest spośród jej członków,
3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a.  być  członkami  Zarządu  Stowarzyszenia  ani  pozostawać  z  nimi  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b.  być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 
§ 22
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.  kontrola  gospodarki  finansowej  i  całokształtu  działalności  oraz  składanie  sprawozdań  z  kontroli  na  Walnym Zebraniu Członków,
2.  składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, lub o nieudzielenie,
3.  wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia,
4.  wnioskowanie o rozwiązanie Stowarzyszenia, 
5.  żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Stowarzyszenia,
6.  żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 
§ 23
Uchwały Zarządu  i Komisji  rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  przynajmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowania,  jeśli  inne  postanowienia  statutu  lub  wewnętrznego  regulaminu  nie  stanowią  inaczej.  Głosowanie  jest  jawne,  jednakże  zgromadzeni  mogą  uchwalić  głosowanie  tajne.  Przy  równej  liczbie  głosów  w  głosowaniu,  przeważa  głos  przewodniczącego  właściwego organu. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów.

§ 24
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w paragrafie 14 punkt 2  i 3 w czasie  trwania  kadencji, uzupełnienie  ich  składu może  nastąpić w drodze  ich  kooptacji,  której dokonują pozostali  członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu  organu. Taka osoba do momentu zatwierdzenia przez Walne Zebranie pełni on obowiązki członka Zarządu.
 
 
Rozdział 5
Majątek i fundusze

 
§ 25
1.  Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a.  składek członkowskich,
b.  darowizn i spadków,
c.  zapisów, dotacji, ofiarności publicznej,
d.  dochodów z działalności gospodarczej o której mowa w § 6.
2.  Majątek  Stowarzyszenia  może  być  przeznaczony  wyłącznie  na  realizację  celów  statutowych  Stowarzyszenia.
3.  Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, przy czym zabronione jest:
a.  udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego  członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku  małżeńskim  albo w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub  powinowactwa w  linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z  tytułu przysposobienia, opieki  lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b.  przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób  bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to  następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c.  wykorzystywania majątku  na  rzecz  członków,  członków  organów  lub  pracowników  oraz  ich  osób  bliskich  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich,  chyba  że  to  wykorzystanie  bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 
 
Rozdział 6
Zmiany w statucie

 
§ 26
Zmian w statucie dokonać może jedynie Walne Zebranie Członków. Uchwała w sprawie zmiany statutu musi  być  przyjęta  na  podstawie  głosowania  kwalifikowaną  większością  dwóch  trzecich  głosów  ważnych  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania  członków  Stowarzyszenia.  W  przypadku  obecności nie większej niż połowa uprawnionych do głosowania, przy następnym walnym zebraniu zmiana  statutu może nastąpić przy obecności mniejszej ilości członków niż połowa uprawnionych do głosowania.
 
 
Rozdział 7
Rozwiązanie Stowarzyszenia

 
§ 27
1.  Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje poprzez uchwałę o  rozwiązaniu Stowarzyszenia podjętą przez  Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej  połowy uprawnionych do głosowania członków.
2.  Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia Walne  Zebranie Członków  określa  przeznaczenie  majątku Stowarzyszenia. 
 
 
Postanowienia końcowe
 
§ 28
1.  Zawiadomienia, oświadczenia i komunikaty kierowane do członków Stowarzyszenia będą przekazywane  poprzez pocztę elektroniczną oraz oficjalną stronę internetową Stowarzyszenia.
2.  W  sprawach  nieuregulowanych  statutem  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo  o  Stowarzyszeniach.

Zasady użytkowaniaZasady zachowania prywatnościCopyright 2024 by Lwy Północy
Back To Top